Set på nettet – baggårds-loppemarked i Brammersgade

Sidebemærkning

Den 25. maj holder STREET COFFEE og venner baggårdssalg i baggården i Brammersgade 15.

Så har du huset fuld af lopper, du gerne vil sælge eller har du masser af eget design i kælderen, der bare venter på premiere – eller kender du nogen der har – så skriv til staff@streetcoffee.dk og nup en plads i baggården.Streetcoffee

 

Set på gaden – yndlingsbænken ved Ingerslev Boulevard

Ingerslevbænken

Solen skinner og så gælder det om at nyde lyset og varmen på sin yndlingsbænk
Her ved Ingerslev Boulevard sidder Jens Jørgen og Poul Erik på “deres” bænk og hyggesnakker i solen.

Bænkens placering er vigtig
De fortæller historien om den dag hvor “deres” yndlingsbænk var forsvundet og de fandt den igen ved petanque-banen og hjalp hinanden med at flytte den tilbage til dens rette placering.

Har du også en yndlingsbænk på Frederiksbjerg?

Pressemeddelelse – Vi stoler på politikernes løfte om høring

Sidebemærkning

Aarhus den 14. marts 2013

Det er med stor lettelse og tilfredshed, vi kan konstatere, at et flertal af byrådets politikere vil holde, hvad de har lovet. Nemlig, at borgerne på Frederiksbjerg bliver hørt om et nyt sæt retningslinier for arkitektur, byggeri og udvikling af bydelen, før større byggeprojekter vedtages i byrådet.

Vi kan konstatere, at et flertal i byrådet, S, R, SF og EL, står bag løftet. Og vi opfatter løftet som en garanti for, at behandlingen af et byggeprojekt med 1000 m2 supermarked og en række nye huse i Jægergårdsgade/Montanagade bliver udskudt til efter høringen. Det er en sejr for demokratiet og for borgernes indflydelse på udviklingen af vores kvarter.

Frederiksbjerg-gruppen er dog nødt til at gøre opmærksom på nogle misforståelser mht. det omtalte byggeprojekt. Til Aarhus Stiftstidende den 14.3. udtaler teknik-rådmand Bünyamin Simsek, at ”alt i projektet holder sig indenfor kommunens rammer”.

Det er ikke korrekt.
Byggeriet er i strid med kommuneplanens rammedel. Det overskrider bestemmelserne med hhv. 500% og 200% vedrørende bygningsdybde. Byggeriet fraviger rammebestemmelsen om en plan for gård-arealet, og der bygges i hele grundens længde og dybde.

Rådmanden siger desuden: “Vi har som kommune et ansvar overfor en bygherre som fremsætter et forslag, der holder sig inden for rammerne og byrådets beslutninger”.

Sådan forholder det sig ikke. Der er ikke tale om en bygherre, men en grundsælger, der har udbudt supermarkeds-projektet til salg gennem et ejendomsmæglerfirma.

Rådmanden mener, at ”supermarkedsprojektet er meget kønnere end det eksisterende”.

Da projektet er lavet som et salg af grunden og tilhørende forslag til byggeprojekt, er der slet ingen garanti for, at projektet gennemføres med de nuværende tegninger.

Vi henviser til byggeriet i Montanagade lige overfor, der på grund af ændrede økonomiske forhold volumenmæssigt og arkitektonisk endte som et utilpasset byggeri af dimensioner, der naturligt hører hjemme på havnen.

Rådmanden vil lade detailhandelen regulere sig selv. Men det er urimeligt ikke at forholde sig til, om der virkelig er brug for endnu et supermarked her, hvor der i forvejen er så mange, samt til de afledte konsekvenser for øget trafik, miljøbelastning og forurening.

Frederiksbjerg-gruppen ser frem til den kommende borgerhøring, som vi vil deltage aktivt i.

René Christoffersen
Montanagade 10
8000 Aarhus C
Bestyrelsesmedlem i Frederiksbjerg-gruppen
Tlf. 22 86 93 86

PDF med klip fra artikel i Stiften den 14.3.2013: Supermarked_bremset

Fakta – Frederiksbjerg-gruppen er en realitet

Sidebemærkning

 “Frederiksbjerg-gruppen” blev stiftet på mødet den 25. februar 2013.

Gruppen har konstitueret sig med en bestyrelse (koordinationsgruppe) og et repræsentantskab.

Gruppen har repræsentation af såvel beboere som forretningsdrivende i Jægergårdsgade.

Frederiksbjerg-gruppen er åben for alle borgergrupper på Frederiksbjerg, som arbejder for en sikring af de bevaringsværdige miljøer på Frederiksbjerg.

Gruppens mål
Det er gruppens mål, at holde en løbende dialog i gang med kommunen omkring enkeltsager, principielle spørgsmål, og det sæt af retningslinjer, kommunen har annonceret at udarbejde i 2013.

Det store arbejde ligger i bestyrelsen/koordineringsgruppen, der har ansvar for udarbejdelse af et katalog af retningslinjer grupperet efter 4 temaområder som gruppen besluttede:

1. Bevaringsværdige arkitektoniske miljøer
2. Fortætningsproblematikken
3. Trafikmiljøet
4. Regler eller normer og praksis i kommunens byggesagsbehandling /god forvaltningsskik

Repræsentantskabet fungerer primært som støttegruppe, sparing, deltagelse i kommunens varslede borgermøder etc., i det omfang man har tid og mulighed. Det vil være godt, hvis vi kan blive omkring 40-50 personer i repræsentantskabet.

Har du lyst til at deltage?
Hvis du har lyst til at deltage må I/du gerne kontakte mig pr. mail rc10@stofanet.dk med oplysning om navn, adresse og stilling.

Tilbage på sporet
Supermarkedsprojektet må nu ganske overraskende forventes behandlet på det næste byrådsmøde (3. april). Frederiksbjerg-gruppen vil – med baggrund i pressemeddelelsen om høring af borgerne – tage yderligere skridt til at få bragt hele processen tilbage på sporet. Det vil ske bl.a. gennem henvendelse til politikkerne inden byrådsmødet. Det vil være et vigtigt punkt på dagsorden ved bestyrelsens/koordinationsgruppens næste møde den 22. marts.

På vegne af Frederiksbjerg-gruppen
René Christoffersen
Montanagade

Pressemeddelelse – Høring af borgerne bliver gjort til grin

Sidebemærkning

Aarhus den 12. marts 2013

Der er stor undren på Frederiksbjerg, i kvarteret omkring Jægergårdsgade, over at sagen om opførelse af byggeriet med et supermarked i Jægergårdsgade/Montanagade pludselig er dukket op som en sag, der godkendes af et flertal i Magistraten.

I december 2012 aftalte et flertal i byrådet, S, R og EL, at Iværksætte en proces omkring udarbejdelse af et nyt og bedre planlægningsgrundlag for håndtering af byggesager på Frederiksbjerg.

Processen indebar en høring med deltagelse af borgerne på Frederiksbjerg,
om et nyt sæt retningslinier for arkitektur, byggeri og udvikling af bydelen.
Teknisk Udvalg vedtog, at Planlægning og Byggeri skulle indlede processen fra starten af 2013.

I forbindelse med beslutningen udtalte teknikrådmand Laura Hay (V) til Aarhus Stiftstidende, at supermarkedsprojektet var sat i bero, indtil det nye planlægningsværktøj var udarbejdet efter den offentlige høring og efterfølgende opsamling i 3. kvartal 2013.

Er der tale om en reel godkendelse i Magistraten af supermarkeds-projektet, er borgerhøringen godt på vej til at blive gjort til grin. Afholdes høringen først efter at ét eller flere store projekter omformer bydelen, så er den demokratiske intention sat over styr, og rådmandens løfte om at afvente processen tilsyneladende glemt.

På Frederiksbjerg har man faktisk taget politikernes beslutning om en høring alvorligt.

Man er ved at forberede sig grundigt.
”Frederiksbjerg-gruppen” består af forretningsdrivende og beboere i kvarteret. Gruppen er konstitueret med en bestyrelse og et repræsentantskab, med det formål at holde en løbende dialog i gang med kommunen omkring enkeltsager, principielle spørgsmål, og det sæt af retningslinjer, kommunen har annonceret at udarbejde i 2013.

Argumentationen i indstillingen til byrådet fra teknisk forvaltning omkring supermarkeds-byggeriet er i mange tilfælde baseret på vurderinger og skøn.

1000 beboere på Frederiksbjerg, som dagligt lever i kvarteret, er uenige og
skønner anderledes. Netop dét, skal en høring kortlægge og belyse.

Politikernes beslutning om en høring må stå ved magt. Ellers er demokratiet gjort til grin.

På vegne af Frederiksbjerg-gruppen

René Christoffersen
Montanagade
8000 Aarhus C
Bestyrelsesmedlem i Frederiksbjerg-gruppen

www.stopprojektet.dk